Monday, April 3, 2017

Miniature pottery. Wheel thrown on a miniature pottery wheel by Van T Potter.

No comments: